REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO G-Products


 

Postanowienia ogólne

 

⇒ Niniejszy regulamin sklepu Internetowego g-products.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady jakie obowiazuja podczas dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w naszej domenie g-products.pl (zwanej dalej „G-Products”).

⇒ Sprzedającym na naszej platformie jest przedsiębiorstwo G-Products, która swoja siedzibę mieści w Sarnówce 1B, Sarnówka 63-900 , posiadając tym samym NIP: 6991948593 oraz REGON: 386981102

⇒ Do korzystania ze strony g-products.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

 

Klienci 

 

⇒ Klientami g-products.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.

⇒ Podczas dokonywania zakupów na naszej stronie Klient jest zobowiązany do podania nam w formularzu zamówienia takich danych jak:

  • imienia i nazwiska odbiorcy,

  • adresu dostawy

  • adresu poczty elektronicznej 

  • numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

⇒ Dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż zamawiajacy Klient. Umieszczenie takich danych jest dozwolony tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał zgodę od osoby, której dane wprowadza na wykorzystanie jej danych, a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z ich przekazaniem.

⇒ W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach g-products.pl materiały bez zgody Sprzedającego.

⇒ Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w g-products.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

⇒ Zabronione jest  wykorzystywanie oznaczeń G-Products, w tym charakterystycznych elementów grafiki, zdjęć produktów,  bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

 

Instrukcja zakupów na g-products.pl

 

⇒W ramach g-products.pl publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).

⇒ Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.

⇒ Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

⇒ Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

⇒ Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Produktów wówczas może od umowy odstąpić, nie później jednak niż w terminie do 14 dni po dniu wydania zakupionych Produktów.

⇒ Po otrzymaniu przez Sprzedajacego wszystkich niezbędnych informacji odnośnie Klienta i zamówienia, zostaje wystawiona faktura zaliczkowo na kwotę 50% lub 60% wartości całości zamówienia. Kwota zamówienia obejmuje zarówno cenę produktu jak i cenę indywidualna cenę transportu. Fakturę zaliczkowa należy opłacić w terminie nie większym niż 5 dni roboczych. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty, Sprzedajacy przystępuje do realizacji zamówienia.

⇒ Czas realizacji zamówienia podany na stronie jest liczony dopiero od momentu zaksięgowania wpłaty za fakturę zaliczkowa przez Klienta.

⇒ Faktura końcowa zostaje wystawiona i wysłana na adres mailowy podany przez Klienta po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki zamówienia. Pozostała część 40% lub 50%  ( lub według indywidualnych ustaleń) należy uiścić na konto podane na fakturze w terminie 3 dni roboczych. Dopiero po otrzymaniu całości kwoty za zamówienie, Sprzedajacy wysyła towar odpowiadnia spedycja pod ustalony adres.

⇒ Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klient

 

Formy płatności 

 

⇒ Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta w fakturze zaliczkowej oraz końcowej.

⇒ Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

⇒ Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

 

Dostawa Produktów

 

⇒ Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

⇒ Sprzedający informuje Klientów o końcowych kosztach dostawy telefonicznie badz w e-mailu. Po zaakceptowaniu kosztów dostawy zostanie wystawiona faktura zaliczkowa/końcowa uwzględniajaca koszt produktu wraz z transportem. 

⇒ Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest na stronie. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.

⇒ Czas wysyłki podany jest szacunkowo. Często uzależniony jest od innych czynników jak np. opóźnienie w dostawie stali, czas malowania proszkowego, dostawa spedycjiitp.  Dokładamy wszelkich starań aby produkt, znalazł się u Was jak najszybciej. O wszelkich opoźnieniach zostana Państwo poinformowani telefonicznie badz mailowo. 

⇒ Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów

⇒ Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, w głównej mierze firmy spedycyjne. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej (jeśli istnieje taka możliwość u przewoźnika).

⇒ Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

⇒ Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

 

 Ochrona danych osobowych

 

⇒ Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

⇒ Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach g-products.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

⇒ Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku  składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

⇒ Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

⇒ Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień.  Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

⇒ Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

⇒ Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

⇒ W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.g-products.pl/polityka-prywatnosci

 

 Postępowanie reklamacyjne

 

⇒ Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego

⇒ Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania zakupionych produktów  w sposób oraz w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi przez producenta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji

 

⇒ Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wada Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

⇒ Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej g-products.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.

⇒ Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko,

  • dane kontaktowe (zgłoszone w g-prducts.pl),

  • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,

  • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją

  • wyraźne zdjęcia elementów, które podlegaja pod reklamację.

⇒ Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

⇒ Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

⇒ Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.

⇒ Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

⇒ Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.

⇒ Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Odstąpienie od umowy

 

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY!  BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU PRODUKTÓW WYKONYWACH NA ZAMÓWIENIE.

⇒ Wszystkie nasze produkty, które znajduja się na stronie g-products.pl, sa produktami wykonywanymi na zamówienie pod indywidualne wymagania Klienta . Przykład: stelaż do huśtawki malowany proszkowo na wybrany kolor przez Klienta/ stelaż do huśtawki o ilości haków wybranych przez Klienta/ indywidualny wymiar pergoli tarasowej. 

 

⇒ Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające oznaczenie zamówione przez Klienta).

 

 

Postanowienia końcowe

 

⇒ W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, g-products.pl poinformuje o tym Klientów na stronach g-products.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

⇒ Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "G-PRODUCTS"), układu i kompozycji stron internetowych g-products.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

⇒ Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

ZAKUPY

MENU

ADRES

G-Products Bartosz Góral

Sarnówka 1B

63-900 Sarnówka

 

tel. +48 603836723

biuro@g-products.pl

 

NIP: 6991948593

KONTAKT

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

► biuro@g-products.pl                       ► + 48 603 836 723